Admin

Cúng dường Như Lai


Ba, mẹ là quê hương


Nga Mi Sơn


Ân Tình


Gốc Sinh Tử


In Kinh


Rộng Lượng


Bềnh Bồng


Người Đi


Rộng Lượng


first back 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 next last tổng số: 9418 | đang hiển thị: 2401 - 2500

Thông tin tác giả

Admin

Bài viết theo ngày - tháng

Đăng nhập